'Für di' (2003) 

01. du hebscht mi z´fescht

02. as würt scho guat

03. für di

04. da weag zum ma

05. für immar

06. mis licht im leaba

07. min beschta freund

08. kascht du mir säga

09. i woaß

10. bloß nit ufgia

11. mir häband zämma

12. soafaschiffle